Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

1. DEFINICE

Postoje a chování k zaměstnancům společnosti, zaměstnaneckým odborům, institucím, organizacím a ostatním osobám, které mají jakoukoliv spojitost s fungováním společnosti MWM.

2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

 • Dodržování pracovního práva a firemních pravidel

Všichni zaměstnanci i společnost sama dodržuje pracovněprávní legislativu a vnitřní předpisy

 • Zákaz diskriminace a dodržování lidských práv

Je zakázáno diskriminovat kohokoliv v zaměstnání kvůli jeho národnosti, pohlaví, věku, vyznání apod. Platí zákaz sexuálního obtěžování

 • Kvalita jako samozřejmost

Princip „neprodukování a nepředávání vadných dílů do následujícího procesu“ je jedním ze základních pravidel zaměstnanců společnosti

 • Reflexe potřeb a požadavků zákazníka

Aktivně přijímáme podměty zákazníků

 • Redukce environmentální zátěže ve všech výrobních aktivitách

Vyvíjíme maximální úsilí ke snížení environmentální zátěže. Snižujeme množství odpadů, recyklujeme, používáme obnovitelné zdroje a snižujeme spotřebu energií.

 • Zajištění svobody sdružování a kolektivního vyjednávání

Zaměstnavatel umožňuje zaměstnancům se sdružovat za účelem vytváření, šíření a prosazování názorů a idejí. Zaměstnanci mají možnost stát se členy odborů, tedy sdružení zaměstnanců, jehož cílem je prosazovat pracovní, hospodářské, politické, sociální a jiné zájmy.

 • Zákaz zaměstnávání dětí

Zaměstnavatel ctí a naplňuje práva dětí dle Úmluvy o právech dítěte (sledováno výborem pro práva dítěte OSN)

a respektuje, že každé dítě má právo na ochranu před hospodářským vykořisťováním a vykonáváním

jakékoliv práce, která škodí jeho zdravému vývoji a brání mu ve školní docházce.

 • Zákaz nuceného nebo nedobrovolného zaměstnávání

Zaměstnavatel nepovoluje nucené nebo nedobrovolné práce. Zaměstnanci nejsou nuceni předkládat peníze nebo

doklady totožnosti jako podmínku pro uzavření pracovního poměru, a mají právo ukončit pracovní poměr dle platné legislativy.

 • Pracovní doba

Zaměstnavatel se zavazuje dodržovat legislativu související s pracovní dobou a dobou odpočinku dle zákonů české republiky.

 • Odměňování

Zaměstnavatel prohlašuje, že odměňování zaměstnanců probíhá spravedlivě a transparentně bez jakékoliv diskriminace. 

 • Bezpečné a zdravé pracovní prostředí

Zaměstnavatel dbá na dodržování bezpečnost i práce na všech pracovištích a dodržování platné legislativy.

 • Svobodné prostředí

Vytváříme svobodné prostředí pro upozorňování na negativní jevy -„whistle-blowing policy“

 • Boj proti korupci a úplatkářství

Společnost je proti jakékoli formě korupce, úplatkářství a zavázala se takovéto praktiky potírat.

 • Dodržování mlčenlivosti vůči třetím osobám

Zaměstnavatel se zavazuje střežit a ochraňovat obchodní tajemství, duševní vlastnictví a „know how“ a zachovávat mlčenlivost ve věcech, které v obecném zájmu nebo v zájmu zúčastněných osob, vyžadují, aby byly zachovány v tajnosti